Formulim Kampusi Universitar – Shkollë Avokatie

Emri: Benida
Mbiemri : Kraja
Statusi: Arkitekte Bio
Në kohën e lirë… : mbaj ngrohtë muskujt duke i mbuluar me ushqim të “shëndetshëm”
Pas 10 vitesh…: Diku andej nga Amerika Jugut, duke eksploruar
Arkitekti i preferuar : Richard Meier, Jean Nouvel edhe disa të tjerë në varësi të veprave
Tema e projektit: Formulim Kampusi Universitar – Shkollë Avokatie
Vendodhja : Tek Fusha e Aviacionit
Udhëheqës : Prof.Asc.Dr. Florian Nepravishta

5

Universiteti dhe qyteti duhet të punojnë në bashkëpunim, të krijojnë energji dhe të inkurajojnë prezencën e akademikëve dhe hapësirave për studim në kontekstin social dhe urban. Vetëm në këtë mënyrë, të dyja entitetet mund të mbështesin inovacionin e njëri-tjetrit. Një kampus universitar projektohet që të jetë i aksesueshëm si nga pikpamja konceptuale ashtu dhe fizike dhe duhet të ruajë traditën vëndase, gjeografike dhe arkitektonike.

A

B

C

Nëpërmjet projektimit inovativ, një universitet duhet të jetë në gjëndje të inspirojë dhe të kërkojë mënyra inovative të studimit dhe mësimdhënies. Si pjesë e nje projekti edukimi holistik , alternativat për salla leksionesh konvencionale duhet ti bëjë rolet e palëvizhshme të vjetëruara. Këto alternative duhet të jenë vendndodhje “inteligjente” që stimulojnë krijimin dhe transferimin e dijeve dhe shkëmbimin e pikpamjeve të shëndetshme midis studentëve dhe pedagogëve.

D

Harmonia emocionale dhe intelektuale që universiteti kërkon të promovojë, është projektuar për të pasur impakt në komunitetin studimor dhe për të stimuluar ndjeshmëri. Organizimi dhe materialet e përdorura në konstruimin e komponentëve të ndryshëm arkitektonik të një zone mësimi duhet të përfaqësojnë mirësine psikologjike të përdoruesve të saj.

E

F

Një institucion akademik duhet të sigurojë që arkitektura dhe planifikimi akademik i tij të jetë në harmoni situatën gjeografike dhe klimatike të vëndit. Duhet të jetë shëmbullor në marrëdhënie me mjedisin, biodiversitetin dhe qëndrueshmërinë. Duhet të përdorë materiale konstruktive dhe zgjidhje teknike , të cilat i shkojnë përshtat këtyre politikave dhe të përvetësojë mekanizma që përdorin burim energjie të rinovueshme dhe janë miqësorë ndaj mjedisit.

G

H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »